Operacions Auxiliars

Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

(Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL: 


Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

 

 • Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.

 • Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització.
   

 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:​

 • Operadors/as de central telefònica.

 • Teleoperadores/as.

 • Emprats/as de finestreta de correus.

 • Recepcionistes-telefonistes en oficines.

 • Classificadors/as-repartidors/as de correspondència.

 • Ordenances.

 • Taquillers/as.

 • Auxiliar de serveis generals.

 • Auxiliar d'oficina.

 • Auxiliar d'arxiu.

 • Auxiliar d'informació.

Pendent

REQUISITS

 - Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.

Operacions auxiliars d'enregistaments i tractament de dades i documents

COMPETÈNCIA GENERAL:

Realitzar operacions d'enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d'acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de forma coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

 • Introduir dades i textos en terminals informàtics en condicions de seguretat, qualitat i eficiència.

 • Realitzar operacions bàsiques de tractament de dades i textos, i confecció de documentació.

 • Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

LLOCS DE TREBALLS RELACIONATS:

 • Operadors/as-gravadors/as de dades en ordinador.

 • Auxiliar d'oficina.

 • Auxiliar d'arxiu.

 • Operador/a documental.

 • Auxiliar de digitalització.

Pròximament

REQUISITS

 - Certificats de professionalitat de nivell 1: no s'exigeixen requisits acadèmics ni professionalitats previs.