Creació i Gestió de Microempreses

Creació i Gestió de Microempreses

(Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

Dirigir iniciatives empresarials de petits negocis o microempreses, així com la planificació i implementació d'estratègies d'àrees de negoci, programant les activitats, gestionant persones, organitzant i controlant recursos materials, les operacions economicofinanceres i desenvolupant la comercialització i venda dels productes i serveis, fent ús de mitjans informàtics i telemàtics, gestionant amb criteris de qualitat i protecció ambiental, tot això assegurant la prevenció de riscos laborals i utilitzant serveis de gestió o assessoria quan la complexitat de l'activitat ho requereixi, amb fi de garantir l'assoliment dels seus objectius empresarials i el compliment de la normativa vigent.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

- Planificar iniciatives i activitats empresarials en petits negocis o microempreses.


- Dirigir i controlar l'activitat empresarial diària i els recursos de petits negocis o microempreses.


- Comercialitzar productes i serveis en petits negocis o microempreses.


- Realitzar les gestions administratives i economicofinanceres de petits negocis o microempreses.


- Gestionar la prevenció de riscos laborals en petits negocis.

Pendent

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Professionals autònoms/as.


- Empresaris/àries individuals o societaris de microempreses.


- Gestors/as de microempreses.


- Gerents de microempreses.


- Administradors/as de microempreses.


- Directors/as de microempreses.

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 3: Títol de Batxillerat o equivalent o haver superat un certificat de nivell 2 de la mateixa família professional.