Confecció i Publicació de Pàgines Web

Confecció i Publicació de Pàgines Web

(Subvencionat) (SOC)

COMPETÈNCIA GENERAL:

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de "usabilitat" donades i realitzar els procediments d'instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.

UNITATS DE COMPETÈNCIA:

- Construir pàgines web.


- Integrar components de software en pàgines web.


- Publicar pàgines web.

Inscripcions

obertes

LLOCS DE TREBALL RELACIONATS:

- Desenvolupador de pàgines web.


- Mantenidor de pàgines web.

REQUISITS

- Certificats de professionalitat de nivell 2: Títol de Graduat Escolar o ESO, o equivalent, o haver superat un certificat de nivell 1 de la mateixa família professional.